EkoMol

Efektívne zvukovo izolačné materiály

EkoMol doska® (ekologická molitanová doska), skrátene EMD je pevná stavebná doska zložená z drevocementovej vrstvy a vrstvy vytvorenej z drevných dielov ľahčeného polyuretánu (molitanu), alebo zmesi polyuretánu a polyesterovej tkaniny. Dosky z molitanu majú menšiu objemovú hmotnosť a pevnosť v tlaku (mäkké dosky – označené EMD M), ako dosky vyrobené so zmesi molitanu a textilu (tvrdé dosky – označené EMD T). Dosky sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukoizolačnými parametrami, hygienickou nezávadnosťou.

Použitie

 • deliace priečky
 • stropy a podlahy
 • protihlukové bariéry

Výhody

 • výborná zvuková izolácia vnútorných priestorov
 • zdravotná a enviromentálna neškodnosť
 • jednoduchá a rýchla montáž
EkoMol Efektívne zvukovo izolačné materiály

Deliace priečky

Dosky EkoMol sú vhodné na zvýšenie akustickej pohltivosti priečok. Priečky obalíme doskami EkoMol alebo priamo vytvoríme konštrukciu s dosiek.

Podlahy

EkoMol dosky vytvárajú veľmi efektívnu kročajovú izoláciu podláh. Dosky sa ukladajú na nosnú konštrukciu stropov. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť kroková nepriezvučnosť až Ln,w = 50 dB.

Protihlukové steny

Výborná akustická pohltivosť EkoMol dosiek vyjadrená DLα = 10 dB, zaraďuje dosky do kategórie A3. Dosky sú preto vhodné na stavbu protihlukových stien v blízkosti diaľníc a iných dopravných komunikácií, ako aj obydlí proti hluku v priemyselných oblastiach.

Technické parametre dosiek

 • rozmery: 500 x 2000 mm
 • ostatné vlastnosti sa menia podľa hrúbky, ako je uvedené v tabuľke
Druh hrúbka

(m)

 

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

 EMD T 50 16 330 0,077 0,65
EMD M 65 19 290 0,062 1,05

 

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

Poznámky

 • Rw – je index vzduchovej nepriezvučnosti vypočítaný podľa STN EN ISO 717-1. Hodnotí zvukovo izolačnú schopnosť deliacich priečok
 • αw – je činiteľ zvukovej pohltivosti určuje pomer pohlteného akustického výkonu k dopadajúcemu na daný materiál.
 • Ln,w – je index normalizovanej hladiny krokového hluku. Používa sa pri hodnotení zvukovo izolačných vlastností podláh.
 • DLα – je jednočíselná veličina na hodnotenie zvukovej pohltivosti. Podľa nej sa výrobok zaraďuje do kategórie napr. A3 (DLα je od 8 do 11 dB)
 • Klasifikácia reakcie na oheň: B – s l, d 0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)
 • µ – je faktor difúzneho odporu, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086. Hodnotí difúzny odpor materiálu voči vodným parám
 • δ – je súčiniteľ difúznej vodivosti (mg/m.h.Pa) according to STN EN 12086

Dokumenty

Vyhlásenie zhody výrobkov podľa

STN EN 13168 a STN EN 13172